ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 66
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 39
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 29
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 31
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 36
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 35
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 32
งานทะเบียน
Form คำร้องขอลาออก 176
Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 79
Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 84
Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 110
Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 108
Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 376
Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 103
Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 115
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 110
งานงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีการศึกษา-2563-แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 140.77 KB 24
Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 80
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 84
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 105
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 56
แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 79
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 267
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 84
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 131
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 93
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 97
งานวิชาการ
รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 101
VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 118
Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 93
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 111
ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 101
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 107
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 107
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 115
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 113
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 128