ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 53
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 27
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 19
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 22
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 25
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 25
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 22
งานทะเบียน
Form คำร้องขอลาออก 146
Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 71
Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 75
Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 99
Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 94
Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 363
Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 96
Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 102
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 99
งานงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีการศึกษา-2563-แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 140.77 KB 14
Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 70
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 77
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 96
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 41
แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 67
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 255
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 73
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 107
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 78
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 86
งานวิชาการ
รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 91
VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 105
Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 82
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 102
ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 94
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 96
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 98
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 99
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 103
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 115