ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 8
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 8
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 9
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 9
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 10
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 10
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 10
งานทะเบียน
Form คำร้องขอลาออก 70
Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 52
Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 54
Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 55
Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 77
Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 260
Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 79
Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 82
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 87
งานงบประมาณและแผนงาน
Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 53
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 60
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 82
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 10
แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 49
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 156
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 53
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 56
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 54
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 73
งานวิชาการ
รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 80
VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 91
Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 70
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 92
ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 79
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 82
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 85
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 85
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 87
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 99