คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ      ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

กลุ่มบริหารงาน 5 ฝ่าย
1.นางสาวจุฑามาศ เจตกสิกิจ  ครูชำนาญการพิเศษ     ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

2.นางศศิธร  วงศ์พานิช          ครูชำนาญการพิเศษ     ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน
3.นางฤทัย  ศรีเดือน              ครูชำนาญการพิเศษ     ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
4.นายประเสริฐ  อนันตอาจ      ครูชำนาญการ             ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5.นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ  ครู                            ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้บริหาร
          นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา