คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ   ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
1.นางสาวจุฑามาศ เจตกสิกิจ ครูชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

2.นางศศิธร  วงศ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษ          ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
3.นายประเสริฐ  อนันตอาจ ครูชำนาญการ             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
4.นางสมภรณ์  องอาจ ครูชำนาญการพิเศษ           ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้บริหาร
นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา