ศิลปะ
นางสาววันทนีย์  ปรางทับทิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง: ครูศิลปะ

 

นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
ครู คศ.1
ตำแหน่ง:ครูนาฏศิลป์