ศิลปะ
นางสาววันทนีย์  ปรางทับทิม
ครู คศ.1
ครูประจำวิชาศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชานาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ