ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ  ชโลธร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง: ครูดนตรีสากล
นางสาววันทนีย์  ปรางทับทิม
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง: ครูศิลปะ