ศิลปะ
นางสาววันทนีย์  ปรางทับทิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง: ครูศิลปะ