คณิตศาสตร์

นางสมภรณ์  องอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร  พิมพ์สอน
ครูผู้ช่วย

นางปัทมา สุขประเสริฐ
ครูพี่เลี้ยง