คณิตศาสตร์

นางสมภรณ์  องอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอิสรีญาภรณ์  ทองดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอกคณิตศาสตร์
นางสาวสุชาดา  บัวพันธ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอกคณิตศาสตร์