ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัมพิกา  วีระทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเยาวเรศ เงินสัจจา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายก้องเกียรติ  พัฒนวิชชากุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย