ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัมพิกา  วีระทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย