สังคมศึกษา ศาสนาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศศิธร  วงศ์พานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพจนันท์  ชัยเนตร
ครูชำนาญการ

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

นายถนัด  ไชยอุย
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกัญญ์วรา มูลยะ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายณฐกร  รุ่งรังษี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอกสังคมศึกษา
 นางสาวณัฐกานต์  วงศ์พานิช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอกสังคมศึกษา
 นางสาวณิชกานต์  วงศ์พานิช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอกสังคมศึกษา