สังคมศึกษา ศาสนาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศศิธร  วงศ์พานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพจนันท์  ชัยเนตร
ครูชำนาญการ

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

นางสาวณัฐชยา โพธิ์ทัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ
ครู ค.ศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณิชกานต์  วงศ์พานิช
ครูอัตราจ้าง