สังคมศึกษา ศาสนาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศศิธร  วงศ์พานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพจนันท์  ชัยเนตร
ครูชำนาญการ

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายถนัด  ไชยอุย
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกัญญ์วรา มูลยะ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม