คณะผู้บริหาร

นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ