วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายประเสริฐ   อนันตอาจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจุฑามาศ  เจตน์กสิกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวมินตรา  รุ่งรังษี
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสาวณัฎฐณิชา  แป้นไพศาล
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายกฤษฎา  นุชมี
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์/วิทยาการคำนวณ/ออกแบบเทคโนโลยี