การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาววันทนีย์ เรืองบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำวิชาคหกรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำวิชาอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
 

นายกฤษฎา  นุชมี
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์