การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิกานต์  ศรีวิลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูประจำวิชาเกษตร

 

 นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำวิชาอุตสาหกรรม

นางสาววันทนีย์ เรืองบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำวิชาคหกรรม

นายกฤษฎา  นุชมี
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์