การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาววันทนีย์ เรืองบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำวิชาคหกรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวณิชกานต์  วงศ์พานิช
ครูอัตราจ้าง