สุขศึกษาพลศึกษา

นายชัยเพ็ชร  มาลา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์  วรรณวิโรจน์
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวลำพวรรณ ล้ำเลิศ
ครู ค.ศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา