ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 146733
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 146635
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 146704
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 146472
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 146632
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 146609
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 146459
งานทะเบียน
>Form คำร้องขอลาออก 146458
>Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 146393
>Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 146615
>Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 146790
>Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 146714
>Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 146528
>Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 146385
>Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 146540
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 146549
งานงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีการศึกษา-2563-แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 140.77 KB 146515
>Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 146652
>แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 146685
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 146596
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 146445
>แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 146548
>แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 146508
>แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 146796
>ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 146363
>ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 146358
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 146737
งานวิชาการ
>รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 146641
>VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 146387
>Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 146429
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 146613
>ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 146366
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 146526
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146696
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 146409
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 146640
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 146396