ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 123493
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 123393
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 123459
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 123232
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 123389
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 123368
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 123216
งานทะเบียน
>Form คำร้องขอลาออก 123198
>Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 123153
>Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 123375
>Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 123548
>Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 123472
>Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 123283
>Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 123142
>Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 123298
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 123307
งานงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีการศึกษา-2563-แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 140.77 KB 123275
>Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 123412
>แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 123445
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 123354
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 123204
>แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 123308
>แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 123267
>แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 123556
>ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 123123
>ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 123118
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 123492
งานวิชาการ
>รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 123398
>VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 123145
>Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 123186
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 123371
>ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 123123
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 123286
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 123453
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 123167
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 123398
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 123155