ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 259837
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 259811
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 259799
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 259804
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 259802
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 259804
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 259803
งานทะเบียน
Form คำร้องขอลาออก 260033
Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 259850
Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 259855
Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 259882
Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 259881
Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 260158
Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 259868
Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 259887
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 259881
งานงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีการศึกษา-2563-แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 140.77 KB 259790
Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 259846
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 259848
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 259872
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 259821
แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 259850
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 260046
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 259852
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 259959
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 259865
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 259862
งานวิชาการ
รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 259867
VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 259889
Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 259861
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 259878
ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 259872
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 259870
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 259871
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 259880
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 259879
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 259889