ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทับกฤชพัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 79) 03 ก.พ. 64
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 36) 06 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (อ่าน 28) 06 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563 (อ่าน 286) 03 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินกการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563 (อ่าน 49) 03 ก.ย. 63
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป (อ่าน 324) 22 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการกำหนดแนวทางหรือมาตรการขยายระยะเวลาชำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 364) 13 มิ.ย. 63
ประกาศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ฉบับวันที่ 11พ.ค.2563เรื่องการรับหนังสือเรียนของนักเรียน (อ่าน 454) 11 พ.ค. 63
แบบทดสอบออนไลน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (อ่าน 131) 25 เม.ย. 63
คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1และม.4 ออนไลน์ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 443) 23 เม.ย. 63
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา (อ่าน 412) 14 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ฉบับที่1 เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมติคณะรัฐบาล มาตรการเร่งด่วน (อ่าน 354) 18 มี.ค. 63
ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) (อ่าน 491) 03 ก.พ. 63