ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป (อ่าน 34) 22 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการกำหนดแนวทางหรือมาตรการขยายระยะเวลาชำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 56) 13 มิ.ย. 63
ประกาศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ฉบับวันที่ 11พ.ค.2563เรื่องการรับหนังสือเรียนของนักเรียน (อ่าน 120) 11 พ.ค. 63
แบบทดสอบออนไลน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (อ่าน 60) 25 เม.ย. 63
คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1และม.4 ออนไลน์ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 146) 23 เม.ย. 63
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา (อ่าน 133) 14 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ฉบับที่1 เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมติคณะรัฐบาล มาตรการเร่งด่วน (อ่าน 142) 18 มี.ค. 63
ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) (อ่าน 282) 03 ก.พ. 63
ประกาศมาตรฐานการศึกษา-2561 (อ่าน 331) 30 มิ.ย. 62
วิสัยทัศน์โรงเรียนทับกฤชพัฒนา (อ่าน 322) 30 มิ.ย. 62
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) (อ่าน 402) 26 มิ.ย. 62
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี (อ่าน 325) 19 มิ.ย. 62
แบบประเมินประชุมผู้ปกครอง1/2561 (อ่าน 625) 23 พ.ค. 61
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 750) 23 พ.ค. 61
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (อ่าน 685) 23 พ.ค. 61
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 36) 20 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ วัดทับกฤชใต้ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม งานปริวาสกรรม ประจำปี 2561 (อ่าน 1083) 03 ม.ค. 61
โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1744) 24 ต.ค. 60
ภาพศึกษาดูงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตาก (อ่าน 1014) 09 ก.ย. 60
ภาพศึกษาดูงานโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก (อ่าน 905) 09 ก.ย. 60
ภาพกิจกรรมอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2560 (อ่าน 830) 31 ส.ค. 60
ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการ 5กลุ่มสาระฯ 2560 (อ่าน 851) 29 ส.ค. 60
ภาพกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 678) 29 ส.ค. 60
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2560 (อ่าน 634) 29 ส.ค. 60
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน (อ่าน 632) 17 ส.ค. 60
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 593) 14 มิ.ย. 60
เอกสารและไฟล์ประกอบการอบรมโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 816) 14 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 810) 12 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ (อ่าน 574) 05 พ.ค. 60
แบบฟอร์มงานทะเบียน โรงเรียนทับกฤชพัฒนา (อ่าน 664) 02 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 554) 02 พ.ค. 60
ตารางวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปี 2560 (อ่าน 523) 23 มี.ค. 60
งานแผนงาน การเขียนโครงการใหม่ (อ่าน 605) 16 มี.ค. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา doc (อ่าน 625) 22 ก.พ. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา FDF (อ่าน 594) 22 ก.พ. 60
Facebook โรงเรียนทับกฤชพัฒนา (อ่าน 667) 02 ธ.ค. 59